පිළිකාකාරක ගෙන්වන්නන්ට හා ආරක්ෂා කරන්නන්ට මරණ දඩුවම දිය යුතුයි / විජයදාස රාජපක්ෂ(VIDEO)

Sri Lanka

මෙරට ජනතාවට විෂ සහිත සහ පිළිකාකාරක අඩංගු ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා බෙදාහරිනු ලබන සියලුම ව්‍යාපාරිකයින්, ඔවුන් ආරක්ෂා කරනු ලබන රජයේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව මරණ දඬුවම නියම කළ යුතු ආචාර්ය ජනාධිපති නීතිඥ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *