ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Sri Lanka

තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

පසුගිය මාර්තු 23 වන දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 7ක් මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය හිමි වූ අතර, එක් එන්නතක් සඳහා වැය කරන මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් 9.95ක්.

ඒ අනුව එම එන්නත් ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6ක් මිලට ගන්නා අතර ඒ අනුව මේ දක්වා මිලට ගැනීමට තීරණය කර ඇති ස්පුට්නික් එන්නත් සංඛ්‍යාව මිලියන 13 ක් පමණ වනවා.

මේ අතර, හෙක්ටයාරයකට තේ නැවත වගා කිරීම සඳහා ලබාදෙන සහනාධාරය රුපියල් ලක්ෂ 4රේ සිට ලක්ෂ 5 දක්වා වැඩි කිරීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවුණා.

2025 වර්ෂය වන විට මෙරට තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 360ක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ඉලක්කය අනුවයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *