අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපතිගේ අනුමැතිය

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා විසින් සිය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

මේ එම සංවිධාන ලයිස්තුවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *