වනාන්තර විනාශයන් ගැන චෝදනා 6කට වන සංරක්ෂණයෙන් පිළිතුරු

Sri Lanka

මෙරට වනාන්තර විනාශ වන බවට පසුගිය සමයේ වාර්තා වී තිබූ විවිධ පුවත් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරමින් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

ඒ වන විනාශයන් 6ක් පිළිබච චෝදනාවන්ට අදාළ තත්ත්වය පැහැදිලි කරමින්.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *