කැබිනට් සංශෝධනයට අදාළව රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.
මේ එම රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ ලයිස්තුවයි.

පාලිත රංගෙ බණ්ඩාර –  වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා අාපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඩුලිප් වෙදආරච්චි – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධ හා ග්‍රාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

චම්පික  ප්‍රේමදාස – වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න – රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ හා නීතිය හා සාමය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ශ්‍රියාණි විජේවික්‍රම – ක්‍රීඩා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වීරකුමාර දිසානායක – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමීර් අලී ෂිහාබ්ඩීන්- ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

දුනේෂ් ගන්කන්ද – ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

රන්ජන් රාමනායක – සමාජ සවිබල ගැන්වීම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කරුණාරත්න පරණවිතාන – විද්‍යා තාක්ෂණ / පර්යේෂණ / වෘත්තීය පුහුණු හා කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

සාරතී දුෂ්මන්ත – නීතිය හා බන්ධනාගාර පුනුරුත්තාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

පාලිත තෙවරප්පෙරුම – තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මනූෂ නානායක්කාර – විදුලි සංදේශ / ඩිජිටල් හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මුත්තු සිවලිංගම් – අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අලි සහීර් මවුලානා – ජාතික සංවාද / ප්‍රතිසන්ධාන හා ජාතික භාෂා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

එච් එම් එම් හාරිස් – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

94

මරණ

බෙදා හරින්න :