ලොව උසම ආරුක්කු දුම්රිය පාලම කාශ්මීරයේ

Sri Lanka

ලොව උසම දුම්රිය පාලමේ ආරුක්කුව ජම්මු කාශ්මීරයේ ඉදිකරමින් පවතිනවා.
අයිෆල් කුළුණටත් වඩා විශාල මෙම පාලම නිර්මාණය අවසන් කරනු ලබන්නේ ලබන වසර තුලයි.
ආරුක්කුවකට සමාන මෙම පාලම , නිම්නයක් සම්බන්ධ කරමිනුයි නිර්මානය කර ඇත්තේ.
මීටර 359ක උසකිය් යුතුවයි මෙය නිර්මාණය වන්නේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *