අද කොරෝනා මරණ 4ක් / සමස්ථය 608 යි

තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් අද දින වාර්තා වනවා.
ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 608ක් දක්වා ඉහල ගියා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *