ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණීම අත්හිටුවයි

ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  තාවකාලිකව අතඅත්හිටුවීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි එම තීරණය ගෙන තිබේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *