ප්‍රධාන-පුවත්

වන්නි හී බලය දෙමල සන්ධානයට

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 3 ක් හිමිකර ගැනීමට දෙමල ජාතික සන්ධානය සමත්ව තිබෙනවා.පොදුජන පෙරමුණට…

හම්බන්තොටින් පොහොට්ටුවට ආසන 6ක්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 6 ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා….

ගාල්ලේ මනාප ජන්ද ප්‍රතිඵල මෙන්න

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලැයිස්තුව ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. (පොදුජන පෙරමුණ) *රමේෂ් පතිරණ…

කොලඹ පොහොට්ටුවට(12) /සමගි බලවේගයට 6යි / ජන බලවේගය 1යි / එජාපය හැලෙයි

කොලඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 12 ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා….

බදුල්ලෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 6 ක්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 6 ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා….

නුවරඑළියෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 5 ක්

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 5 ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා….

අනුරාධපුරයෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 7ක්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 7 ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා….

රත්නපුරයෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 08 ක්

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 8 ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා….

කුරුණෑගලින් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 11ක්

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 11ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා. සමගි…

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ජය සමගි ජන බලවේගයට – ආසන 2 යි

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය නම ප්‍රතිශතය % ඡන්ද සමගි ජන බලවේගය 40.56% 86394  (2) ශ්‍රී ලංකා පොදුජන…

මාතලෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 4ක්

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 4ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා. සමගි…

මොණරාගලින් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 4ක්

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 5ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා. සමගි…

පොලොන්නරුවෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 4ක්

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 4ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා. සමගි…

ගාල්ලෙන් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 7ක්

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 7ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා. සමගි…

මාතරින් පොහොට්ටුවට මන්ත්‍රී ධූර 6ක්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර 6ක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබෙනවා. සමගි…