ප්‍රධාන-පුවත්

ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක්

ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇතැයි පොලීසිය පවසනවා. මැතිවරණ කටයුතු…

මහ මැතිවරණය සාමකාමී හා සාධාරණයි; පැෆ්රල් සංවිධානය

මහ මැතිවරණය බරපතල ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලින් තොරව සාමකාමී හා සාධාරණව පැවති බව මැතිවරණ නිරීක්‍ෂණ සංවිධානය පවසයි….