ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ පී සී ආර් මගින් ආසාදිතයන් 9ක් හදුනා ගනී

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ පිහිටි පොලිස් මුරපලේ නිලධාරීන් 4කට කොරෝනා

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

5 ශිෂ්‍යත්වයේ පාසල් කඩඉම් ලකුණු ගැන වෙළඳ ඇමතිට ප්‍රශ්නයක් – Audio

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

හැටන්- කොළඹ , කළුගල මාර්ග බාධකයේ දී පමණක් ආසාදිතයන් 106 ක් හමුවෙලා

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ විශේෂාංග

පුත්තලමේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් නව ආක්‍රමණශීලී ශාකයක්