විශේෂ

පූජ්‍ය පක්ෂ දේශපාලනය කිරීම හානියක් / කාදිනල් හිමි

පුජ්‍ය  පක්ෂය දේශපාලන වේදිකාවට  නැගිම රටට ලොකු විනාශයක් ගෙන එන බව අතිඋතුම්  මැල්කම්  කාදිනල් රංජිත්…