අධිවේගී

අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය අනිද්දා(11) සිට විවෘත කරයි

අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය ලබන 11 වැනිදා සිට රථ වාහන ධාවනයට සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කිරිමට නියමිතව තිබෙනවා….