ආපදා

හදිසි ආපදා තත්ත්වයකට ආපදා කළමනාකරණ අංශ සූදානමින්

ඕනෑම හදිසි ආපදාවකට මුහුණ දීමට සූදානම් බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. පවත්නා තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත…