ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය හෙටින් අවසන් / ප්‍රදේශ රැසක් හුදකලා කරයි

ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

බස්නාහිර ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ වෙයි /ඇහැලියගොඩට හා කුලියාපිටියටත් ඇඳිරි නීතිය

ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

බස්නාහිර ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරන්න එපා / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඉල්ලයි

ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

හෙට (29) රාත්‍රියේ සිට දින 3ක් බස්නාහිර පළාතට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

හෝමාගම , මොරටුව හා පානදුර උතුර හා දකුණ පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

දෙමටගොඩ, මරදාන,පයාගල, බේරුවල හා අලුත්ගමට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය