ආසියාවේ එකම හා විශාලම ඉග්ලූ නිවහන කාශ්මීරයේ

ආසියාවේ එකම හා විශාලම ඉග්ලූ නිවහන කාශ්මීරයේ ඉදිකර තිබෙනවා. ජම්මු හා කාශ්මීරයේ සුප්‍රසිද්ධ සංචාරක ස්ථානයක් වන…