ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම්

ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම් ගිණුම්වලින් ලයික් ඉවත් වෙයි

ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම් ගිණුම්වලින් ලයික් හෙවත් කැමැත්ත පළකිරීමේ අයිතමය සැගවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඔස්ටෙ‍්‍රිලියාව, බ‍්‍රසීලය සහ තවත්…