ඊශ්‍රායලය

ඊශ්‍රාලයට ශ්‍රමිකයන් යැවිම රජයෙන් පමණයි – අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

ඊශ්‍රායල රජය සහ ශ්‍රි ලංකා රජය ඇති කර ගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගිවිසුමට අනුව මින ඉදිරියට ඊශ්‍රායලයට…