උසස් නිළතල පිළිබඳ කාරක සභාව

උසස් නිළතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ සාමාජිකයන් නම් කෙරේ

උසස් නිළතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ සාමාජිකයන්ගේ නම් අද (08) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඉදිරිපත් කෙරිණි. කතානායක මහින්ද…