කළුතර

වලල්ලාවිට ග්‍රාම සේවා වසම් 5ක් හුදෙකළා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 5ක් හුදෙකළා කලාප ලෙස නම් කර…