නික්ම ගිය මහැඳුරු කාලෝ ෆොන්සේකා

කාලෝ ෆොන්සේකා 1933 මාර්තු 4 වෙනි දා ගම්පහ දිවුලපිටියේ දී උපත ලබනවා. ඔහු මීගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයෙන්…