ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

මොයින් අලී නැවතී සිටින හෝටලයේ ආසාදිතයන් දෙදෙනාගේ සාම්පල පරීක්ෂා කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

දිස්ත්‍රික්ක 12ක ග්‍රාම සේවා වසම් රැසක් තවමත් හුදකලා තත්ත්වයේ

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

වැඩිම ආසාදිතයන් මට්ටක්කුලිය,ගම්පහ,අකුරැස්ස හා වව්නියාවෙන්

ආශ්‍රිත පුවත් ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ පිහිටි පොලිස් මුරපලේ නිලධාරීන් 4කට කොරෝනා