ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

කොළඹ නිරෝධායනයට ලක්වන මහල් නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ට නිවේදනයක්