ගිහාන් පිලපිටිය

විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටියට එරෙහිව පියවර ගන්න / නීතිපති යළි දන්වයි

වැඩ තහනමට ලක්කර සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය මහතා සම්බන්ධයෙන් සුදුසු අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා…

මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු ලබාගැනීමේ සූදානමක්

වැඩතහනමට ලක්ව සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අධිකරණයෙන් වරෙන්තු ලබාගන්නා ලෙස…

en_USEnglish
en_USEnglish