ගුවන් යානාවල සුදු පාට හෙළිකරන රහස්

ලෝකය පුරා වැඩිම ගුවන් යානා ප්‍රමාණයක් සුදු පැහැයෙන් යුතුවයි ආලේප කර පවතින්නේ. මේ ඊට හේතු පිළිබද…