චමල් රාජපක්ෂ ජනපතිවරණයට ඇප තැන්පත් කරයි

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට තරඟ වැදීම සඳහා හිටපු කතානායක වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇප මුදල් තැන්පත්…

මේ බෞද්ධ රටක් / එල්ලුම් ගහ එපා / චමල් රාජපක්ෂ – Video

බෞද්ධ රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව තුල මරණ දඩුවම යළි සක්‍රීය නොකළ යුතු බව හිටපු කතානායක පාර්ලිමේන්තු…