ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ පසු නිරෝධායන නීති තදින් / ජනපතිගෙන් උපදෙස්