ඇල්පිටියේ ප්‍රතිඵලය ලංකාවේම ජනමතය නොවෙයි / එජාපය කියයි

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්දයෙන් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම ජනමතය කිසිසේත් පිළිඹිබු නොවන අතර එය ඉතා සුළු ප්‍රදේශයක…