ජන්ද කොට්ඨාශ මටිටමින් පිහිටුවූ ජන්ද කාර්යාල ඉවත් කිරීම අද

ජනපතිවරණයට අදාළව ජන්ද කොට්ඨාශ මටිටමින් පිහිටුවා ඇති ජන්ද කාර්යාල අද දිනයේ ඉවත් කළ යුතු බව දන්වමින්…