ප්‍රධාන-පුවත් මතවාද වැඩියෙන් නැරඹූ

දිනන අස්පයෙක් ශ්‍රීලනිපයේ නෑ / ජනපති අපේක්ෂකයා පොහොට්ටුවේ – දිලුම් අමුණුගම-Audio