කොළඹ සිට ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට කලින් ආසන වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකම්

අලුත් අවුරුද්දට කොළඹ සිට ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට විශේෂ මගී පහසුකම් සලසා ඇති බව ජාතික ගමනාගමන…