ලබන මාසයේ නව ජාතික පාසල් 626 ක්

තවත් පාසල් 626 ක් ජාතික පාසල් ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්…