ජාතික රුධිර මධ්‍යස්ථානය

හදිසි තත්ත්වය හේතුවෙන් ලේ ලබා දෙන්නැයි ජනතාවට ඉල්ලීමක්

අද පෙරවරුවේ සිදුවූ පිපිරීම් හේතුවෙන් තුවාල ලැබූවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා අවශ්‍ය ලේ ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවය මෙන්ම…