ජාතික විරෝධතා දිනයක්

  • Home
  • අප්‍රේල් 20 අරගල දිනයක් / වෘත්තිය සමිති සටනට

අප්‍රේල් 20 අරගල දිනයක් / වෘත්තිය සමිති සටනට

එළැඹෙන 20 වැනිදා ජාතික විරෝධතා දිනයක් ලෙස නම් කරමින් සියලු වැඩ බිම් තුළ අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් දියත් කිරීමට සියලු වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ආණ්ඩුව අත්තනෝමතික ලෙසත්,…