ජෙලිෆිෂ්

  • Home
  • යෝධ පැන්තම් ජෙලිෆිෂ් කැමරාවට හසුවෙයි (Video)

යෝධ පැන්තම් ජෙලිෆිෂ් කැමරාවට හසුවෙයි (Video)

දුර්ලභ වර්ගයේ පැන්තම් ජෙලිෆිෂ් සත්ත්වයකු විද්‍යාඥයන් විසින් කැමරාවට හසුකරගෙන තිබෙනවා. කැලිෆෝනියාව ආශ්‍රිත ගැඹුරු මුහුද තුල දීයී මෙම සත්ත්වයාගේ දර්ශන පටිගතව තිබුණේ. අඩි 3ක් තරම් දිග අඩු පැවතීම මෙම යෝධ සත්ත්වයාගේ…