ජේතවනාරාම

  • Home
  • ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ පැළුම් කිහිපයක්

ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ පැළුම් කිහිපයක්

අනුරාධපුර ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ යළිත් පැළුම් කිහිපයක් හටගෙන තිබේ. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ගාමිණි රණසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, ස්ථූපයේ හතරැස් කොටුව ආසන්නයේ සිට ගර්භය දෙසට මීටර් 5 ක් පමණ…