තිස්සකුට්ටි

  • Home
  • තිස්සකුට්ටි සහ චමින්ද විජේසිරි සභා ගැබෙන් ඉවතට

තිස්සකුට්ටි සහ චමින්ද විජේසිරි සභා ගැබෙන් ඉවතට

ජානක තිස්සකුට්ටිආරච්චි සහ චමින්ද විජේසිරි යන මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු සභාවෙන් ඉවත් කිරිමට කතානායකවරයා නියෝග කළේ ය. ඒ, මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා පාර්ලිමේන්තු සභාවේ කටයුතුවලට බාධා කිරීම හේතුවෙනි. අද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනෙමින් තිබෙන්නේ, ජාත්‍යන්තර…