දියවන්නා ඔයේ පාවෙමින් තිබු තෙල් තට්ටුවට හේතුව හෙළිවෙයි

දියවන්නා ඔයේ පාවෙමින් තිබු තෙල් තට්ටුව සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණ වාර්තාව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත භාර දී තිබෙනවා.…