දකුනු චීන මුහුදේ අනාගතය සුබ නෑ / නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට්

දකුණු චීන මුහුද සම්බන්දයෙන් පවතින අරගලය චීනයට බරපතල හානියක් සිදුකළ හැකි බව නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙබ් අඩවිය…