පවුලකට උපරිම දරුවන් 3යි / බෝපේ පෝද්දල යෝජනාවක් සම්මත කරයි

එක් පවුලකට දරුවන් 3 දෙනකුගේ උපරිමයක් පමණක් වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය සීමා කිරීමට නීති සම්පාදනය…

දරුවන් පාසල් එවන්න /හමුදාපති දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලයි

රට තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බැවින් කිසිදු බියකින් තොරව හෙට සිට දරුවන් පාසල්…