දළෙයි ළාමා

  • Home
  • දළෙයි ළාමාගේ මීළග උපත කොහේද ?

දළෙයි ළාමාගේ මීළග උපත කොහේද ?

දළෙයි ළාමා තුමන් යම් දිනක මරණයට පත්වූ පසුව මීළඟ ළාමාවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම අර්බුධයක් බවට පත්විය හැකි බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. ඒ ටිඛෙටයේ පවතින ළාමාවරයකු තෝරාගැනීමේ සම්ප්‍රදායට මේ…