පර්ත් නුවර ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ ද්විත්ව ඝාතන, සිය දිවිනසා ගැනීම පිළිබඳ විමර්ශන

තම දරු දෙදෙනා ද ඝාතනය කර සිය දිවි නසාගත් පර්ත් නුවර විසූ ශ්‍රී ලාංකිකයා පිළිබඳ මේ…