දේශපාලන පුත්‍රයකු අධිවේගි මාර්ගයේ දී යකා නටයි (Video)

දක්ෂිණ  අධිවේගී මාර්ගයේ  බෙලිඅත්ත   බැදිගම  පිවිසුමේ දී  හිටපු අමාත්‍යවරයකුගේ පුතකු  සහ ඔහුගේ බිරිඳ   පොලිස් නිලධාරියකුට පරුෂ…