කලා වැව රක්ෂිතයේ පෙම්වතා – දීගදන්තු මිය යයි

කලා වැව රක්ෂිතයේ වාසය කළ සුප්‍රකට දීගදන්තු 1 හස්තියා මියගොස් තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.