දීමනාව

  • Home
  • පන්දහසේ දීමනාව යළිත් ලබා දීමට සැලසුම්

පන්දහසේ දීමනාව යළිත් ලබා දීමට සැලසුම්

එළඹෙන සතියේ සිට යළිත්  රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි. . මේ අනුව එම රු .5000 දීමනාව රජයේ සේවකයින් නොවන දෛනික ආදායම්…