දුම්රිය ගාස්තු

  • Home
  • දුම්රිය ගාස්තුව සඳුදා සිට ඉහළට

දුම්රිය ගාස්තුව සඳුදා සිට ඉහළට

දුම්රිය ගාස්තු ලබන සඳුදා (11) සිට ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බවත් අවම ගාස්තුව රුපියල් 20 ක් දක්වා ඉහළ යෑමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.…