දුම්රිය ධාවනය

  • Home
  • රට විවෘත කළොත් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව දුම්රිය ධාවනයට උපදෙස්

රට විවෘත කළොත් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව දුම්රිය ධාවනයට උපදෙස්

පළවෙනිදා රට විවෘත කළහොත් රජයෙන් ලබා දෙන උපදෙස් වලට අනුකූලව දුම්රිය ධාවන කටයුතු කිරීම ට අවශ්‍ය උපදෙස් නිළධාරීන්ට ලබා දී, පළාත තුළ හෝ පළාත් අතර දුම්රිය ධාවනයට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු…