දුම්වැටි

  • Home
  • මත්පැන් , දුම්වැටි බොන්නන්ට කොරෝනා එන්නත වැඩක් නෑ / වෛද්‍යවරු ස්ථිර කරයි -Audio

මත්පැන් , දුම්වැටි බොන්නන්ට කොරෝනා එන්නත වැඩක් නෑ / වෛද්‍යවරු ස්ථිර කරයි -Audio

කොරෝනා එන්නත් ලබාගන්නන් මත්ද්‍රව්‍ය හා දුම්වැටි පානය කිරීම හානිකර නොවන බවට ඇතැම් පුවත්පත් පසුගියදා පළ කළ වාර්තාව වැරදි සහගත එකක් බව දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ…