දූෂණ චෝදනා

  • Home
  • හිටපු අමාත්‍යවරු ඇතුළු දේශපාලනඥයින් පිරිසක් රටින් පළායාමේ සූදානමක් / නි්තීඥවරු කියයි

හිටපු අමාත්‍යවරු ඇතුළු දේශපාලනඥයින් පිරිසක් රටින් පළායාමේ සූදානමක් / නි්තීඥවරු කියයි

හිටපු අමාත්‍යවරු ඇතුළු දේශපාලනඥයින් පිරිසක් රටින් පළායෑමට සූදානමක් ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණ වී ඇතැයි නීතීඥවරු පිරිසක් පෙන්වා දී තිබෙනවා. දූෂණ චෝදනා සඳහා මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා ගොනුවී ඇති පිරිස් එලෙස පළායෑමට…