ධූර කාලය දික් කිරීමේ සූදානමක් එපා / ජනපතිට ලිපියක්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිය නිල කාලය 2020 මැයි දක්වා දීර්ඝ කර ගැනීමට සැලසුම් කරඇති බව…